Let the racing begin

Class 0: Sigma 38
Class 1: Racing TCF >1 (approx.)
Class 2: Racing TCF <1 (approx.)
Class 3: Sunfast 36
Class 4: Cruising (No Spinnaker or Genaker)
TCF >1 (approx.)
Class 5: Cruising (No Spinnaker or Genaker)
TCF <1 (approx.)
Class 6: Sports Boats